همه اعضای تیم

محمود ناصری

مدیر عامل

افسانه کاملی

مدیر داخلی

شهرام نظری

کنترل کیفیت

الیاس وصالی

مترجم پنج زبانه

نیکو بشکول

عکاس/گرافیک